sukibti

sukibti
sukìbti intr. 1. sulipti į vieną daiktą, susijungti: Ilgai raštuose bežūdams, pasergėjo vieno[je] vieto[je] sukibusius lakštus M.Valanč. Klejuojamas dirbinio dalis reikia suveržti, kad juo sukibtų . Sukibo prie kits kito N. Pyragai po pečiumi kildami sukimba J. Vėjas pustė nesukibusį smėlį vėpūtėsna . Nuo kalkių veikimo dirva sukimba į gabaliukus . Žemė laikosi sukibus į žirnio ar riešuto dydžio grumstelius . Stambi miltai – duona nesukibs Šts. Žiūrėk, kad kleckai nesukibtų! Skdv. Anudu y[ra] draugai, sukibę kibiai Šts. Kai Gražulė (karvės vardas) kelas, rietai sukibę (tokia riebi) Krš. | prk.: Sukibus reikalams būrio žmonių, pasidarius jiems vienu kelmu, mes jau gauname draugiją A1884,51. 2. prk. susidraugauti: Mūsų vaikai sukìbo, ir vienas be antro nė valandelės Up. Juk anuodu tesukìbo nu tų talkų Slnt. 3. susikabinti į ką nors, susmigti: Daug vėžių sukìbusių į anos (meškos) vilnas PP40. Pagonys sukibo į aną ir pradėjo draskyti it šunys maitą M.Valanč. Iki barnių nepriėjo, o jau plaukuosna sukibo KrvP. Kaip ten mun sukibs į kudlas, tai būs jomarkas Up. Į mane sukibo vaikų būrys . Tik berniukas vargų neužmirš, jie erškėčiais į širdį sukibo . 4. susikabinti vienam su kitu, susiėmus laikytis draugėje: Visa veselija, į vieną kektą sukibę, sukas sukinį JR86. Sukibo į ratą aplink jį . Dvi sukibę pušys sverdėjo . Kiemai buvo sukibę (vienas prie kito, susisiekdavo), susišaukti galėjai Nt. | refl.: Susikibę kaip skruzdės pavasarį LTR. Mergaitės vaikščiojo susikibusios . 5. supulti (ką veikti), sukrusti: Sukibę visi pavertė žabarų vežimą Žem. Tuojau visi sukibo į darbą Žem. Visiems sukibus, namus pastatysim Žem. Sukibusys visi ąžuolą kirsti S.Dauk. Turkai gynės, bet prancūzai kaip sukibo, tujau juos atmušė nu jūros pašalio M.Valanč. Jei ale viena tų ar tų nor medaus vogti, bitys tokią sukibusios šalin velka arba nužudo LC1883,21. Sukìbkiat šluoties, vaikai, sukìbkiat! Šts. Vyrai, sukibkiat su buomais, ir įkelsma rąstą Skdv. 6. susiimti, pradėti muštis, peštis, ginčytis, bartis: Senis sukibo su ja į ginčą . Ir kad sukibs vyrai peštis! Lkš. Abu rikiu sukibo grumties S.Dauk. Išpuolusi įgulė atrėmė kryžeivius ir į aiškią mūšą sukibo S.Dauk. | refl.: Nė pats nepajutau, kaip mes susikibom už krūtinių B.Sruog. Nežinia, su kuo rytoj susikibsime kovoj B.Sruog. Namie tai kai advikatai susikìbę, o kai išeina lauka, tai sukloję pečius eina Jrb. Jis norėjo pagaliau susitikti su šiuo dingusiu priešu, susikibti su juo . Priešai smarkiai susikibo . Povilas gynė savo teises, susikibdavo su didesniais J.Dov. Juodu buvo smarkiai susikibę, vos nesusimušo Gr. Susikìbo kaip katės, ir perskirti nemona (negalima) Ds. Susikibo į krūtis Brt. Suskìbo į kalnierius abu Lnkv. 7. rūgstant sutirštėti: Pienas benorįs sukibti, jau gyžtąs Šts. \ kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; užkibti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sukibti — suki̇̀bti vksm. Vaikai̇̃ sukim̃ba į mótiną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkibti — apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušokti — K, Š 1. intr. N, NdŽ visiems šuoliu atsidurti ant ko, įšokti į ką: Visos varlės pliumpt į prūdą sušoko KŽ. Sušokom į tus kapus, už mūro užsiglaudėm Bt. Per langus sušoko trys stirnos, pašokinėjo ir pavirto vėl panelėm LTR(Vb). | prk.: Milžauk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkibti — antkìbti (ž.) intr. prisikabinti, prilipti iš viršaus: Veizėk, tau ant nugaros dideliausis kleckas antkìbęs Slnt. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; nukibti; pakibti; prikibti; sukibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšokti — DŽ 1. tr. Sut, N, Š, LL116, J.Jabl. Ėr apipulti, apsupti iš visų pusių: Tuojaus apšoko mane keturi šunes: vienas vampt vampt lojo, kitas cyp cyp cypė, trečias vau vau kaukė M.Valanč. Kai tik atvažiavo pas ugnį, tuojau žmogžudžiai apšoko juos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkibti — atkìbti intr. 1. atsiklijuoti, atlipti, atsikabinti: Popieriai seklyčioj atkibo Lnkv. 2. prk. atstoti, atsitraukti: Duok jam ropių, tegul atkimba rš. Kosulys nuo jos neatkibo rš. kibti; antkibti; apkibti; atkibti; įkibti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibti — kìbti, kim̃ba, kìbo 1. intr., tr. R, K kabintis, segtis, lipti prie ko: Purvas kibo prie naginių, kone kas žingsnis reikėjo plėšte plėšti koją J.Balt. Minkyk, jei dar prie rankų kim̃ba [tešla] Slnt. Kibiraĩ kim̃ba prie drabužio J. Kibių sėklos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukibti — nukìbti intr. 1. nusikabinti nuo ko nors: ^ Erkė neprigėrusi nenukimba nuo kailio Mžš. 2. nusitverti už ko nors: Nenukim̃ba už darbelio nė par kiek laiko Gršl. Nesu nukìbusi už bulvių mentės (nesu bulvių kasusi) Gršl. 3. nukabti, nusvirti žemyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakibti — pakìbti 1. intr. J pasikabinti ant ko; kabėti už ko nors užsikabinus, užkliuvus; laikytis pasikabinus: Rasos karolėliai žieduose pakibo S.Nėr. Ant lapų pakibę lietaus lašai žėrėjo kaip brangiausi perlai J.Balč. Išsirito dvi ašaros ir pakibo ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikibti — prikìbti 1. intr., tr. prisikabinti, prilipti prie ko nors: Dagys prikim̃ba prie rūbo, dulkės prie kojų KI66. Daug suodžių prikibo ant šurštyno (kamino) N. Spaliai prikìbę J. Veizėk, kas tau pri nugaros prikìbo Slnt. Marškiniai pri nugaros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”